REGULAMIN PRZEJAZDU Postanowienia ogólne:

1. Dokonanie zakupu w firmie Skaw-Tour sp. z o.o. oznacza zawarcie umowy przewozu oraz potwierdzenie przyjęcia niniejszego Regulaminu.

2. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia. Jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 7 dni wpłatę należy dokonać niezwłocznie, a przewoźnikowi przesłać potwierdzenie wpłaty.

3. Pasażer winien przybyć na wskazany przystanek co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru.

4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.

5. Pasażer powinien spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe,

wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (paszport, wizy). Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd.

Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno- paszportowej.

6. Skaw-tour sp z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, na której imię i nazwisko został wystawiony bilet.

7. W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.

8. Skaw-Tour sp z o.o. ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego zapewnienia przewozu,

w przypadku, gdy Pasażer: nie przestrzega postanowień Regulaminu; znajduje się w stanie wskazującym na spożycie

środków odurzających (alkoholu, narkotyków); zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów. Skutki prawne

zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi Pasażer.

9. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Skaw-Tour sp z o.o. (w tym szczególnie zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym

pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

10. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz

Skaw-Tour  sp z o.o. kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Skaw-Tour sp z o.o. w celu całkowitego naprawienia

szkody. W przypadku gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu 1 spowoduje wyłączenie autokaru

z eksploatacji to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Skaw-Tour sp z o.o. kary umownej w kwocie

4000 zł za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.

11. Przewoźnik dołoży wszelkich starań aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy.

12. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży Skaw-Tour sp z o.o. lub jeżeli nie rozpocznie podróży

z powodów niezależnych od Skaw-Tourt sp z o.o., Pasażerowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Skaw-Tour sp z o.o. kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona w dalszej części niniejszego punktu regulaminu poniesionych przez Skaw-Tour sp z o.o. w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania podróży.

Skaw-Tour sp z o.o. podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości

zawartej umowy – kształtują się następująco:

- powyżej 30 dni przed wyjazdem - 10% wartości kwoty wpłaconej na poczet wyjazdu.

- od 29 do 15 dni przed wyjazdem - 30% wartości kwoty wpłaconej na poczet wyjazdu.

- od 14 dni do 7 dni przed wyjazdem – 50% wartości kwoty wpłaconej na poczet wyjazdu.

- poniżej 7 dni przed wyjazdem - 100% wartości kwoty wpłaconej na poczet wyjazdu.

Oszacowanie ostatecznych poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej na dzień po planowanym wyjeździe,

z którego Pasażer nie skorzystał.

13. Skaw-Tour sp z o.o. świadczy jedynie usługę przewozu osób i w związku z powyższym:

- nie odpowiada za przebieg i program imprezy na którą Pasażer wybiera się korzystając z transportu Skaw-Tour sp z o.o.,

- nie oferuje powiązanych usług turystycznych,

- w przypadku wyjazdu poza teren kraju usługa nie zawiera ubezpieczenia od kosztów leczenia. Pasażer może wykupić takie ubezpieczenie we własnym zakresie, a w przypadku przejazdu na terenie Unii Europejskiej również wyrobić sobie kartę EKUZ w dowolnym oddziale NFZ.

14. Skaw-Tour sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju oferowanego środka transportu na części trasy. Dopuszczalne też są przesiadki.

15. W przypadku nikłego zainteresowania danym przejazdem przewoźnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od usługi i zwrotu wpłaconej należności, jednak dołoży wszelkich starań aby zaproponować klientom inny realny sposób dotarcia do celu oraz uprzedzi ich o zaistniałej sytuacji z odpowiednim wyprzedzeniem – zazwyczaj do 30 dni przed planowanym wyjazdem.

16. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika. Ubezpieczenie

obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe,

powodujące szkody pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem przewoźnika.

17. Złożenie rezerwacji jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie danych osobowych, które mają służyć zawarciu umowy przewozu oraz wystawieniu faktury. Dane osobowe służą też do identyfikacji klienta uprawnionego do skorzystania z usługi. Klient podaje imię, nazwisko, swój adres zamieszkania oraz dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Dane kontaktowe potrzebne są w procesie realizacji zamówienia -na adres poczty elektronicznej przesyłane są informacje dotyczące procesu realizacji zamówienia oraz faktura za zamówioną usługę. Na podany numer telefonu wysyłane są SMS-em informacje dotyczące wyjazdu, a w szczególności dokładnego miejsca wyjazdu, ostatecznej godziny oraz numeru autokaru. Ponadto dane kontaktowe służą do doraźnego kontaktu w trakcie realizacji zamówienia/usługi w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości i zdarzeń losowych. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, złożenia reklamacji czy też rozstrzygnięcia sporów cywilno-prawnych. Ponadto dane umieszczone na fakturze przechowywane są przez okres określony w przepisach podatkowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz poprawiania ich. Na żądanie klienta jego dane zostaną usunięte o ile przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest: Skaw-Tour sp z o.o. , Ogrody 26 lok 6, 32-050 Skawina

18.  Konsekwencje podania błędnych danych osobowych lub kontaktowych oraz braku możliwości kontaktu z zamawiającym/Pasażerem obciążają zamawiającego/Pasażera. Konsekwencją braku możliwości skontaktowania się z pasażerem może być też natychmiastowe anulowanie zamówienia.

19. Zamówienie złożone pomimo faktycznego braku produktu na stanie sklepu będące wynikiem różnych działań czy manipulacji natury technicznej może zostać uznane przez sprzedającego jako nieskutecznie złożone i anulowane. Ewentualna wpłata zostanie zwrócona. Przykładem manipulacji jest przetrzymanie towaru w koszyku. Po dodaniu towaru do koszyka kupujący jest zobowiązany przejść niezwłocznie do realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku kupujący przed złożeniem zamówienia powinien ponownie sprawdzić czy towar dalej jest na stanie sklepu.

20. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Skaw-Tour sp z o.o. , Ogrody 26 lok 6, 32-050 Skawina, w okresie 30 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz podać roszczenia. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia na wskazany powyżej adres.

kontakt: tel.   (+48)666-930-390, (+48)12345-1669,  (+48)797-218-742 email:  skawtour@tlen.pl

21. Sprzedawana  usługa ma charakter przewozu osób wiec nie stosuje się do niej ustawy o prawach konsumenta zgodnie z art 3 ust 1 pkt  4 tej ustawy, w tym prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.