Regulamin Skaw-Tour

REGULAMIN PRZEJAZDU:

 

Postanowienia ogólne:

1. Dokonanie zakupu w firmie SKAW-TOUR sp. z.o. (zwanym w tekście regulaminu "przewoźnikiem") oznacza zawarcie umowy przewozu oraz potwierdzenie przyjęcia niniejszego Regulaminu.

2. Pasażer winien przybyć na wskazany przystanek co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru.

3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.

4. Pasażer powinien spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (paszport, wizy). Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowyprzewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno- paszportowej.

5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, na której imię i nazwisko został wystawiony bilet.

6. W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.

7. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego zapewnienia przewozu, w przypadku, gdy Pasażer: nie przestrzega postanowień Regulaminu; znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających (alkoholu, narkotyków); zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów. Skutki prawne zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi Pasażer.

8. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

9. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu 1 spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 4000zł za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.

10. Przewoźnik dołoży wszelkich starań aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy.

11. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży z przewoźnikiem lub jeżeli nie rozpocznie podróży z powodów niezależnych od przewoźnika, Pasażerowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona w dalszej części niniejszego punktu regulaminu poniesionych przez przewoźnika w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania podróży.

Przewoźnik podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości zawartej umowy – kształtują się następująco:

- powyżej 30 dni przed wyjazdem - 10% wartości kwoty wpłaconej na poczet wyjazdu.

- od 29 do 15 dni przed wyjazdem - 30% wartości kwoty wpłaconej na poczet wyjazdu.

- od 14 dni do 7 dni przed wyjazdem – 50% wartości kwoty wpłaconej na poczet wyjazdu.

- poniżej 7 dni przed wyjazdem - 100% wartości kwoty wpłaconej na poczet wyjazdu.

Oszacowanie ostatecznych poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej na dzień po planowanym wyjeździe, z którego Pasażer nie skorzystał.

 12. Przewoźnik świadczy jedynie usługę przewozu osób i w związku z powyższym nie odpowiada za przebieg i program imprezy na którą Pasażer wybiera się korzystając z transportu organizowanego przez przewoźnika.
13. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju oferowanego środka transportu na części trasy. Dopuszczalne też są przesiadki.
14. W przypadku nikłego zainteresowania danym przejazdem (poniżej 5 osób) przewoźnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od usługi i zwrotu wpłaconej należności, jednak dołoży wszelkich starań aby zaproponować klientom inny realny sposób dotarcia do celu oraz uprzedzi ich o zaistniałej sytuacji z odpowiednim wyprzedzeniem – minimum 30 dni przed planowanym wyjazdem. 
15. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem.
16. Złożenie rezerwacji jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie danych osobowych, które mają służyć zawarciu umowy przewozu.
17. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres SKAW-TOUR sp. z o. o 32-050 Skawina, ul. Ogrody 26/6, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz podać roszczenia. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na wskazany powyżej adres.