Regulamin

 

WSZYSTKIE CENY OBEJMUJĄ JUŻ PRZEJAZD W OBIE STRONY !!!

UWAGA !!! 

 

U NAS NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH KOSZTÓW, DOPŁAT CZY INNYCH "NIESPODZIANEK"!!!

 

-Po złożeniu  rezerwacji, klient otrzymuje emaila z numerem konta bankowego do wpłaty. Mail ten wysyłany jest przez smokticket.pl lub bezpośrednio od przewoźnika.

-Jeżeli w/w emalilu nie określono inaczej termin płatności wynosi 7 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji.

-Brak wpłaty w /w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.

REGULAMIN PRZEJAZDU - SmokTicket.pl

Postanowienia ogólne:

1. Dokonanie zakupu w firmie SmokTicket.pl. oznacza zawarcie umowy przewozu oraz potwierdzenie przyjęcia niniejszego Regulaminu.

2. Pasażer winien przybyć na wskazany przystanek co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru.

3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.

4. Pasażer powinien spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (paszport, wizy). Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd.

Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno- paszportowej.

5. SmokTicket.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, na której imię i nazwisko został wystawiony bilet.

6. W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.

7. SmokTicket.pl ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego zapewnienia przewozu, w przypadku, gdy Pasażer: nie przestrzega postanowień Regulaminu; znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających (alkoholu, narkotyków); zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów. Skutki prawne zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi Pasażer.

8. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone SmokTicket.pl (w tym szczególnie zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

9. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz SmokTicket.pl kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść SmokTicket.pl w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu 1 spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz SmokTicket.pl kary umownej w kwocie 4000zł za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.

10. Przewoźnik dołoży wszelkich starań aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy.

11. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży SmokTicket.pl lub jeżeli nie rozpocznie podróży z powodów niezależnych od SmokTicket.pl, Pasażerowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez SmokTicket.pl kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona w dalszej części niniejszego punktu regulaminu poniesionych przez SmokTicket.pl w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania podróży.

SmokTicket.pl podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości zawartej umowy – kształtują się następująco:

- powyżej 30 dni przed wyjazdem - 10% wartości kwoty wpłaconej na poczet wyjazdu.

- od 29 do 15 dni przed wyjazdem - 30% wartości kwoty wpłaconej na poczet wyjazdu.

- od 14 dni do 7 dni przed wyjazdem – 50% wartości kwoty wpłaconej na poczet wyjazdu.

- poniżej 7 dni przed wyjazdem - 100% wartości kwoty wpłaconej na poczet wyjazdu.

Oszacowanie ostatecznych poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej na dzień po planowanym wyjeździe, z którego Pasażer nie skorzystał.

12. SmokTicket.pl świadczy jedynie usługę przewozu osób i w związku z powyższym nie odpowiada za przebieg i program imprezy na którą Pasażer wybiera się korzystając z transportu organizowanego przez SmokTicket.pl

13. SmokTicket.pl zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju oferowanego środka transportu na części trasy. Dopuszczalne też są przesiadki.

14. W przypadku nikłego zainteresowania danym przejazdem (poniżej 5 osób) przewoźnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od usługi i zwrotu wpłaconej należności, jednak dołoży  wszelkich starań aby zaproponować klientom inny realny sposób dotarcia do celu oraz uprzedzi ich o zaistniałej sytuacji z odpowiednim wyprzedzeniem – minimum 30 dni przed anowanym wyjazdem. 

15. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.

16. Złożenie rezerwacji jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie danych osobowych, które mają służyć zawarciu umowy przewozu.

17. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres SmokTicket.pl ul. Traktorowa 90 lok 75, 91-144 Łódź, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz podać roszczenia. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na wskazany powyżej adres.

 

-Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przewoźnika z którego usług sie korzysta.

-Jeżeli nie określono inaczej cena zawiera przejazd w obie strony.

Złożenie rezerwacji jest równoznacze ze zgodą na udostępnienie danych osobowych, które mają służyć zawarciu umów rezerwacji oraz przewozu.